Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Cổng trời


Mã Pì Lèng em đứng
Với tay là lên trời

Không có nhận xét nào: