Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

LỘCƯớc gì mình cũng đầy sức sống như những chồi lộc non này.